درباره ما

غذا را با عشق سر سفره تان می آوریم

آشپزخانه شمیم در سال 96 افتتاح شده است و تا به امروز بهترین کیفیت غذا را داشته است